Dotace obci 1998-2010

   Polmalu končí čtyřleté volební období a je načase zamýšlet se nad jedním z nejdůležitějších úkolů zastupitelstva:

    Jak dokázalo současné zastupitelstvo rozhojnit investice své obce? Kolik dotací dokázalo přidat navíc ke každoročně "automaticky" zajištěnému obecnímu rozpočtu, tedy "hromádce", kterou má každá obec v ČR k dispozici ze zákona?

   Tabulka níže je soupisem dotací, získaných během předešlých tří volebních období. Cílem je srovnat tato předchozí období s úspěšností současného zastupitelstva - viz další tabulka nejníže.

prehled ziskanych dotaci.xls (36 kB)

Rok Akce Celkové náklady Výše dotace Zdroj / program
1998 Dálkové ovládání čerpací stanice vodovodu 240 000 150 000 Okresní úřad
Příspěvek na pořízení počítače a tiskárny 56 837 40 000 Okresní úřad
1999 Oprava místní komunikace do Borku 310 000 150 000 Okresní úřad
Dotace na VPP 49 300 49 300 Úřad Práce
Restaurování sochy Ukřižování 65 000 35 000 Okresní úřad
2000 Bezdrátový obecní rozhlas 425 000 200 000 OkÚ / POV
Dotace na VPP 105 800 105 800 Úřad Práce
Vybudování informačního centra s připojením k internetu 78 000 54 000 OkÚ / POV
2001 Půdní vestavba v budově OÚ  180 600 88 000 OkÚ / POV
Dotace na VPP   121 200 Úřad Práce
Energetický audit obce 74 000 37 000 MPO
2002 Dotace na VPP 172 300 172 300 Úřad Práce
Internetizace obce (zakoupení počítačů) 118 000 49 000 MV/ internetizace obcí
2003 Tepelné čerpadlo MŠ 945 770 662 000 SFŽP
Tepelné čerpadlo OÚ 793 810 555 700 SFŽP
Tepelné čerpadlo ZŠ 2 035 370 1 424 800 SFŽP
Dotace na VPP   190 300 Úřad Práce
Výměna oken ZŠ  I. etapa 302 600 150 000 KrÚ / POV 
2004 Výměna oken ZŠ  II. etapa 309 100 150 000 KrÚ / POV 
Dotace na VPP 215 500 215 500 Úřad Práce
Pořízení územního plánu 75 000 55 000 KrÚ
2005 Pořízení územního plánu 95 000 71 000 KrÚ
Dotace na VPP 144 500 144 500 Úřad Práce
Zřízení sběrného dvora 202 600 100 000 KrÚ / POV 
2006 Pořízení informačních technologií 44 550 31 200 KrÚ
Obnova stávajícího vybavení  - počítače knihovna 26 150 20 000 KrÚ
Pořízení územního plánu 67 440 47 000 KrÚ
Dotace na VPP 229 500 229 500 Úřad Práce
Oprava místní komunikace 207 150 100 000 KrÚ / POV 
2007 Oslavy 660 let obce 353 600 20 000 KrÚ
Výstavba obytné zóny 25 619 030 13 860 000 SFRB
Přestavba kuchyně MŠ 228 730 100 000 KrÚ / POV 
Oprava místní komunikace 557 680 436 000 MMR
Dotace na VPP 140 500 140 500 Úřad Práce
Oprava střechy zvonice I. etapa 252 480 100 000 KrÚ
70 000 MK / havarijní fond
2008 Oprava střechy zvonice II. etapa + restaurování podhledů 626 966 230 000 MK/ havarijní fond
Přestavba kuchyně MŠ II. 299 259 200 000 KrÚ mimořádná dotace
Zřízení pracoviště CzechPoint (počítače, tiskárna) 56 785 52 000 MV ČR
Dotace na VPP   291 600 Úřad práce
Sečení sadu 25 841 25 417 Program péče o krajinu
2009 Obnova veřejných prostranství - park, náves 148 950 100 000 POV - Region O-T
Oprava střechy č.p. 75 - sběrný dvůr 1 127 025 600 000 MMR POV - Modrá stuha
Oprava místních komunikací  1 141 634 100 000 KrÚ POV /úhrada 2010
Koupě kontejnerov. automobilu Mitsubischi Fuso Canter 694 300 0 cena bez DPH
Dotace na VPP   334 800 Úřad práce
Úprava kanceláře OÚ 62 000 60 000 KrÚ - Modrá stuha
Sečení sadu  32 022 32 022  
Výstavba infrastruktury pro 9 RD 4 340 026 450 000 MMR
2010 Přestavba sálu I. etapa 300 000 100 000 KrÚ / POV 
Dotace na VPP   269 335 Úřad práce
Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ 372 360 0  
Sečení sadu 32 022 32 022 Program péče o krajinu
         
Celkové náklady 43 980 087    
Získané dotace celkem   23 001 796  

 

  Dotace obci 2011-2014

    Sestavit přehled obdržených dotací obcí je odkázáno na informace poskytnuté obcí. Přesto, že informace byly získány jen díky opakovanému využití Zákona o informacích, a zákon poskytnutí takovýchto informací zaručuje, nejsou informace kvůli obstrukcím paní starostky kompletní. Originál korespondence s paní starostkou mohu na požádání poskytnout.

    Z přehledu je však zjevné, že zřetelně poklesl počet žádaných dotací během jednotlivých roků. V roce 2012 dokonce chybí díky špatně podané žádosti paní starostkou dotace POV (Program obnovy venkova) ve výši 100.000 Kč. V letech 2011-2014, tj. po celé poslední volební období, nebylo podle poskytnutých údajů požádáno například o žádnou dotaci z památkových fondů, o žádnou dotaci na vylepšení infrastruktury cestovního ruchu, vylepšení vodovodní infrastruktury, o dotaci z fondu rozvoje bydlení (z tohoto fondu mohl být hrazen byt, který se původně plánoval nad kulturákem), ani z fondu úspory energií (mohlo financovat uteplení a fasádu kulturáku) apod. V roce 2014, kdy by zastupitelstvo již mělo být nejzkušenější a využívat dotace v největší míře, udává paní starostka pouze požádání o jedinou dotaci, na auto pro bioodpad, jejíž obdržení není potvrzené. Na poslední zimní veřejné schůzi zastupitelem Pavlem Hartmanem avizované schánění dotace na nové výsadby zeleně, obcí poskytnuté údaje nepotvrdily.

    Částku obdržených dotací zřetelně navyšuje dotace na revitalizaci Střelnice. V tomto případě jde však především o zásluhu ČSOP Rybák Svitavy, které na získání dotace dobrovolnicky odpracovalo několik let, tj. na vypracování projektové dokumentace a na součinnosti s institucemi zajišťujícími dotaci. Druhým zajímavým čerpaným zdrojem, byly obě dotace na interaktivní tabule ZŠ Semanín, tedy dotace zadministrované především školou. Bez těchto dotací jsou všechny ostatní obcí získané dotace zřetelně skromnější ve srovnání s prací předchozích zastupitelstev. Naopak významnější čerpání lze vidět alespoň v dotacích na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce, i tyto dotace však byly v maximální míře za dřívějších zastupitelstev využívány, ačkoliv jejich objem poskytovný státem byl omezenější, než dnes.

     Dotačně úspěšné obce musí čerpat dotace z mnohem rozmanitějších zdrojů, než dokládá praxe našeho posledního zastupitelstva. Vynechávání i roky předtím využívaných zdrojů dotačních možností (Program obnovy venkova 2012, památkové dotace), je hrubým promarněním možností, kterým obecní majetek za poslední volební období potenciálně tratil. Pokud se totiž v daném roce neusiluje o získání té které dotace, je vyčleněný objem peněz rozdělen jiným obcím, Semanín ostrouhá a další rok se rozděluje nová hromádka peněz opět mezi všechny žadatele.

Rok        

Akce

Celkové náklady

Výše dotace

Zdroj / program

2011

Sečení sadu

32 022

32 022

Program péče o krajinu

Interaktivní tabule pro ZŠ

308 728

308 728

 

Sčítání lidu

3 324

3 324

 

Rekonstrukce sálu sokolovny

100 000

100 000

POV 

Dotace na VPP ČR+EU

265 000

265 000

2012 Interaktivní tabule škole 205 818 205 818  
Krajské volby 22 152 22 152  
Kůlny u bytovek 135 264 40 000  
Dotace na VPP 112 000 112 000 Úřad práce
Sečení sadu 32 022 32 022 Program péče o krajinu
2013 Revitalizace Střelnice 2 294 641 2 294 641  
Rekonstrukce sálu sokolovny 100 000 100 000 POV 
Volby parlament 13 727 13 727  
Dotace na VPP ČR + EU 615 281 615 281 Úřad práce
Volby prezidenta 22 277 22 277  
Sečení sadu  28 327 28 327 Program péče o krajinu
2014 Vozidlo s kontejnery pro bioodpad
(je požádáno o 3.018.158 Kč,
výsledek ještě není znám)
  0  
  Osvětlení ulice nových bytovek
(přidělení dotace je již potvrzené)
390000 100000 POV
 
Celkové náklady 4 680 583    
Získané dotace celkem   4 295 319