V aktuálním volebním období některé zásahy zastupitelstva do životního prostředí patrně kolidují se zákonem 114/1992 O ochraně přírody a krajiny. Zejména v případě skáceného dubu nejspíše semanínská obec jako Orgán ochrany přírody na svém katastru porušila závěr citace § 8 (1): Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody ... Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

  Připomínáme smysl celého zákona a tím i institutu "povolování kácení obcí" dle § 1: Účelem zákona je ... přispět ... k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji

  Další dva případy - Náhradní výsadby u Midasu a Odstranění lipky u hasičárny - dokládají svérázný přístup k celkové agendě ochrany dřevin a po jejich skácení k jejich náhradním výsadbám, který rozhodně není v souladu s praxí, uplatňovanou v této agendě v ČR.

  Zákresu úbytku stromů na návsi (v případu Odstranění lipky u hasičárny), předanému v předstihu zastupiteli Pavlu Hartmanovi se týká § 9 (2):  ... Obce vedou přehled pozemků vhodných pro náhradní výsadbu ve svém územním obvodu ...   a § 72: Orgány (ochrany přírody) ... jsou povinny ... vést ... f) jiné důležité informace, které se vztahují k výkonu a řízení ochrany přírody známé příslušnému orgánu, zejména údaje o stavu a vývoji přírodního prostředí. Rozumí se samosebou, že by tyto informace měl orgán ochrany přírody také zohledňovat. Celkový čtyřletý přístup obce k této agendě dokládá opak.


Skácený letity dub

Nahradní výsadby u Midasu

Odstraněná lipka a úbytek stromů na návsi