12. Nymburský městský písař Jan Šud ze Semanína

2.12. 2013

      Šudové se v Nymburce usadili prostřednictvím Eliáše Šuda ze Semanína, o kterém mluví 7. kapitola 
tohoto seriálu. Eliáš do Nymburka přišel roku 1591, kdy nastoupil jako místní děkan. Když roku 1608 odešel
na další farní místo do Prahy, dva z jeho synů, Václav a Šimon, v Nymburce už zůstali. Václav se stal roku 
1630 purkmistrem a roku 1632 zemřel1). Jeho syn Jan nastoupil v městské radě jako mladší písař. Když 
Nymburk v době třicetileté války dvakrát vyplenila saská vojska, byl jedním z mála členů rady, kteří řádění 
vojáků přežili. Průběh válečných útrap města zaznamenal ve spise Paměť žalostivé dvojí zkázy města 
Nymburka na Labi 1631 a 1634 léta 2), který je významným pramenem regionální historie. 
     Ocenění Nymburčanů jeho osobě dokládá úvod básně, kterou v latině napsal Ondřej Thobaeus. Zde je 
český překlad: Báseň napsaná ke dni narození … pana … Jana Kadeřávka, měšťana a primátora, 
a urozeného pána Jana Šuda ze Semanína, ctihodného notáře slavné obce Nymburka nad Labem, 
skvělého mecenáše a dobrého souseda. V měsíci červenci, roku 1635 od porodu Panny. Jan Šud zemřel 
patrně po roce 1662 3).

 

   Ukázka z rukopisu Josefa Merkla Geschichte der k. Stadt Nimburg, str. 103 – úvod k básni věnované 
Janu Šudovi, repro z knihy 3).

Nymburské hradby dnes, foto z: www.eldar.cz, autor Hade
 
 
 1) František Kulhánek, Dějiny královského města Nymburka, str. 279, 1912

 2) Středočeský sborník historický, Svazky 26–33, str. 19, 142, 2000

 3) Josef Merkl, Dějiny královského města Nymburka, editoři M. Ďurčanský, T. Rataj, I. Votoupal, Nymburk, 2012